Eğitim Bursu Başvuru Aydınlatma Metni

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi
Kişisel Verilerin Korunması
Eğitim Bursu Başvuru Formunda İşlenen Kişisel Verileriniz İçin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi (“Bundan sonra ‘TÜKD İstanbul’ olarak anılacaktır.”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla TÜKD İSTANBUL tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Derneğimize burs başvurusu yapmış olmanız ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [TÜKD İSTANBUL] veri sorumlusudur.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:      Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verileriniz açık rızanız dahilinde ya da kanunda belirtilen istisnai hallerde açık rızanız olmadan işlenebilir.
Bu bilgilendirme metninin devamında;

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla hangi KVKK gerekçesi (Açık rızanız dahilinde mi yoksa kanundaki diğer istisnalar dahilinde mi işlendiği) ile işlendiği,

Kişisel verilerinizin hangi kişi ve kurumlara aktarılabileceği,

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız,

Belirttiğimiz haklarınızı hangi iletişim adresini kullanarak talep edebileceğiniz,

Talebi bize nasıl ileteceğiniz konularında bilgilendirileceksiniz.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Burs Başvuru Formunda Doldurmuş Olduğunuz,

  • Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TCKN, İkametgah Adresi, Telefon No, E-Posta, Üniversite No, Üniversite, Fakülte/Yüksek Okulu, Bölüm/Sınıf, Güncel Not Ortalaması, Anne Adı/Soyadı, Baba Adı/Soyadı, Anne/Baba Hayatta olup olmadığı bilgisi, Anne Eğitim/Meslek, Baba Eğitim/Meslek, Anne/Baba Çalışma Durumu, Aile İkamet Adresi, İstanbul’ da İkametgah Yeri (Aile Yanı/Öğrenci Evi), Yakınlarınızın Telefon Numarası, Kardeş Sayısı, Kardeş Eğitim Durumu, Ailenizin oturduğu evin kendilerine ait olup olmadığı bilgisi, Mektup, Mesaj, Burs aldığınız sürece derneğin hangi çalışmalarına destek vermek istediğinizin bilgisi, hangi sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlayacağınız ve destek vermek istediğinizin bilgisi, Fotoğraf verileriniz,
  • Burs Başvurularınızın Değerlendirilmesi (Burs Başvurularınızın Değerlendirmeye Alınması) amacıyla
  • Burs başvuru formunda beyan ettiğiniz açık rızanıza istinaden elde edilmekte ve saklanmaktadır.

Aldığınız başka burslar var ise Diğer Burs Bilgileriniz, yukarıda belirttiğimiz verilere ek olarak yine yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları ve kanun gerekçeleri dahilinde elde edilmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; burs başvuru formunu/sosyal sorumluluk projeleri katılım veya başvuru doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • Ergenekon Mah. Cumhuriyet Caddesi Kolay Apartmanı No: 187, Kat:2 34373

Harbiye / İSTANBUL adresine yazılı olarak;

  • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak istanbul@tukd.org adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

TÜKD İSTANBUL, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” inden ulaşabilirsiniz.